Handelsbetingelser

Købsvilkår/Handelsesbetingelser for erhvervskunder

1. Generelt
1.1. Disse vilkår er gældende mellem køber og TDC Erhvervscenter.

2. Priser
2.1. Alle priser er i danske kroner ekskl. moms, afgifter og håndteringsomkostninger mv.

3. Betaling
3.1. Betaling skal ske senest den dato ordrebekræftelsen eller fakturaen angiver som den sidste rettidige betalingsdag (”forfaldsdag”).

3.2. Såfremt en forfaldsdag ikke er angivet, skal betaling ske kontant ved fakturadato.

3.3. Hvis betaling sker efter forfaldsdag, er TDC Erhvervscenter berettiget til at beregne renter af den til enhver tid værende restgæld fra forfaldsdagen med 2% pr. påbegyndt måned. Derudover vil der blive pålagt et opkrævningsgebyr/rykkergebyr på 150 kr.

3.4. Udskydes levering på grund af købers forhold, er køber – medmindre TDC Erhvervscenter skriftligt meddeler køber andet – desuagtet forpligtet til at foretage enhver betaling til TDC Erhvervscenter, som om levering var sket til aftalt tid.

3.5. Køber er ikke berettiget til at modregne med eventuelle modkrav mod TDC Erhvervscenter, som ikke er skriftligt anerkendt af TDC Er-hvervscenter, og har ikke ret til at tilbageholde nogen del af købesummen på grund af modfordringer af nogen art.

3.6. Rabatter af enhver art ydes kun på betingelse af rettidig betaling.

4. Levering
4.1. Levering sker i hele Danmark – eksklusive Grønland og Færøerne.

4.2. Køber betaler eventuelle leveringsomkostninger.

4.3. Levering anses for sket ved overdragelse til fragtmand med henblik på produktets videreresendelse til køber.

4.4. Transportskader skal rettes til transportselskabet.

5. Returret
5.1. Produkter tages kun retur efter forudgående skriftlig aftale med TDC Erhvervscenter. Af aftalen fremgår, hvilket produkt der kan returne-res samt til hvilken pris produktet krediteres.

5.2. Ved returnering af produktet skal kopi af købsbevis samt skriftlig returaftale med TDC Erhvervscenter vedlægges.

5.3. Såfremt returret aftales afholder køber samtlige omkostninger forbundet med produktets returnering, ligesom risikoen for varen forbliver hos køber, indtil sælger har bekræftet, at produktet er modtaget i mangelfri stand.

5.4. Returretten er betinget af, at produktet returneres ubrugt, i mangelfri stand og mængde og i original ubrudt emballage.

6. Reklamationsret
6.1. Reklamationsretten kan udelukkende gøres gældende overfor TDC Erhvervscenter.

6.2. Købers reklamationsret svarer de til enhver tid gældende regler for reklamationsret fra TDC Erhvervscenters underleverandører, hvilke er specificeret nedenfor. Køber kan ikke påberåbe sig nogen yderligere reklamationsret.

6.2.1. Reklamationsret fra TDC Erhvervscenters underleverandører:

Producent

Enhed

Batteri

Lader

Andet tilbehør

Apple

12 mdr.

-

12 mdr.

12 mdr.

KAZAM

24 mdr.

6 mdr.

6 mdr.

12 mdr.

Garmin

24 mdr.

12 mdr.

12 mdr.

12 mdr.

HTC

24 mdr.

12 mdr.

12 mdr.

12 mdr.

Huawei

24 mdr.

12 mdr.

12 mdr.

6 mdr.

LG

24 mdr.

6 mdr.

12 mdr.

12 mdr.

Motorola

24 mdr.

12 mdr.

12 mdr.

12 mdr.

Nokia

24 mdr.

12 mdr.

12 mdr.

3 mdr.

Samsung

24 mdr.

12 mdr.

12 mdr.

12 mdr.

CAT

24 mdr.

12 mdr.

12 mdr.

12 mdr.

Sony

24 mdr.

12 mdr.

12 mdr.

12 mdr.

Doro

24 mdr.

12 mdr.

12 mdr.

12 mdr.

ZTE

24 mdr.

6 mdr.

6 mdr.

6 mdr.

Alcatel

24 mdr.

12 mdr.

12 mdr.

12 mdr.

Blackberry

24 mdr.

12 mdr.

12 mdr.

12 mdr.

Microsoft

24 mdr.

6 mdr.

6 mdr.

6 mdr.

 

6.3. Reklamation skal foretages inden rimelig tid og senest 8 dage efter at manglen er opdaget eller burde være opdaget. Reklamerer køber ikke rettidigt, bortfalder købers ret til at gøre manglen gældende.

6.4. Reklamation kan enten ske via TDC Erhvervscenters hjemmeside under ”Reparation”, ved henvendelse i TDC erhvervscenter eller ved indsendelse af produktet til TDC Erhvervscenter. Ved reklamation skal mangler oplyses og gyldigt købsbevis fremvises/vedlægges.

6.5. Ved indsendelse af produktet til TDC Erhvervscenter skal produktet være forsvarligt emballeret. Skade som følge af mangelfuld emballering kan medføre, at købers rettigheder bortfalder.

6.6. TDC Erhvervscenter er efter eget valg berettiget til at foretage omlevering eller afhjælpning inden for rimelig tid. Såfremt TDC Erhvervscen-ter foretager rettidig omlevering eller afhjælpning, er køber uberettiget til at hæve aftalen eller kræve erstatning som følge af manglen. TDC Erhvervscenter er berettiget til at foretage en eller flere afhjælpninger/omleveringer.

6.7. Sker omlevering eller afhjælpning ikke rettidigt, kan køber hæve aftalen for så vidt angår det mangelfulde produkt eller kræve forholds-mæssigt afslag.

6.8. Reklamationsretten kan ikke gøres gældende, såfremt køber har anvendt det leverede forkert, herunder tilsidesat retningslinjer fra TDC Erhvervscenter eller TDC Erhvervscenters underleverandører, herunder brugervejledninger, eller såfremt køber eller tredjemand uden TDC Erhvervscenters samtykke har udført ændringer eller fået foretaget indgreb i produktet.

6.9. Konstaterer TDC Erhvervscenter, at et produkt, der reklameres over, er mangelfrit, er TDC Erhvervscenter berettiget til at fakturere om-kostninger afholdt af TDC Erhvervscenter i forbindelse med test og fejlsøgning.

6.10. TDC Erhvervscenter kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle tabte data i telefoner eller andet udstyr, som indleveres til reparation.

7. Abonnementer
7.1. Ved køb af abonnementer betales prisen for abonnementet over en regning måneds- eller kvartalsvis, alt afhængig af det abonnement, køber vælger.

8. Force Majeure
8.1. Hverken TDC Erhvervscenter eller køber skal anses ansvarlig over for den anden part, for så vidt ansvaret skyldes forhold uden for parter-nes kontrol, herunder men ikke begrænset til lynnedslag, strømafbrydelse, oversvømmelse, ildebrand, krig, strejke og lockout. Dette også være sig gældende ved situation, der rammer TDC Erhvervscenters underleverandører.

8.2. I tilfælde af Force Majeure suspenderes parternes rettigheder i en periode indtil i alt 90 dage, hvorefter hver part er berettiget til at op-hæve aftalen for den del af aftalen, der er berørt af Force Majeure.

9. Forbehold
9.1. TDC Erhvervscenter forbeholder sig ejendomsretten til produktet, så længe der ikke er modtaget fuld betaling. Indtil overdragelse af ejen-domsretten skal det solgte vedligeholdes og opbevares forsvarligt.

9.2. Aftaler om køb af produkter hos TDC Erhvervscenter – dette gælder for så vidt angår køb hos TDC Erhvervscenter eller www.tdcerhvervscenter.dk  - anses for endeligt indgået, når køber modtager en ordrebekræftelse på købet.

9.3. Der tages forbehold for trykfejl, prisfejl og udsolgte varer på www.tdcerhvervscenter.dk.

9.4. Tilbud gælder så længe lager haves.

10. TDC Erhvervscenters ansvar
10.1. TDC Erhvervscenter er ikke ansvarlig for skade på produkter, der er fremstillet af køber, og hvori TDC Erhvervscenters produkter indgår eller for produkter, hvori sådanne af købers produkter indgår.

10.2. TDC Erhvervscenters eventuelle erstatningsansvar, uanset grundlag, herunder ved fejl, mangler, forsinkelse, produktansvar mv. begrænser sig til tilfælde, hvor TDC Erhvervscenter bevises at have udvist forsæt eller grov uagtsomhed og omfatter ikke indirekte tab af nogen art, det være sig driftstab, tabt arbejdsfortjeneste, tabt avance, tab af data, tab af goodwill mv.

10.3. TDC Erhvervscenters eventuelle erstatningsansvar er under alle omstændigheder uanset ansvarsgrund, beløbsmæssigt maksimeret til 50 % af det samlede vederlag i henhold til den aftale, som misligholdes, bortset fra, hvis der i tilfælde af produktansvar er tale om personskader.

10.4. Ansvarsfraskrivelserne og begrænsningerne under dette punkt gælder også TDC Erhvervscenters eventuelle produktansvar og ansvar som mellemhandler. I den udstrækning TDC Erhvervscenter måtte blive pålagt et produktansvar over for tredjemand, er køber forpligtet til at holde TDC Erhvervscenter skadesløs i samme omfang, som TDC Erhvervscenters ansvar er begrænset.

11. Tvister
11.1. I tilfælde af uoverensstemmelse mellem parterne skal enhver tvist afgøres efter dansk ret.

11.2. Tvisten kan af hver af parterne indbringes for de almindelige domstole i Danmark efter gældende regler herom.